Privacy Statement

Mei 2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Rosendaelsche Golfclub (gevestigd aan de Apeldoornseweg 450 te Arnhem) aan gebruiker, evenals op alle informatie, documenten en diensten die je op of via de website www.rosendaelsche.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Klik hier om de Privacy Statement te downloaden.

Heb je vragen over deze Privacy Statement van de Rosendaelsche Golfclub? Neem dan contact met ons op via secretariaat@rosendaelsche.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy Statement 

Rosendaelsche Golfclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rosendaelsche Golfclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Rosendaelsche Golfclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 


Verwerking van persoonsgegevens van Leden 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Rosendaelsche Golfclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Ledenadministratie; 
- Contributieheffing en overige facturatie; 
- Om nieuwberichten, uitnodigingen, clubblad en bijzonderheden over de Rosendaelsche Golfclub toe te zenden
- Ledenbrochure
- Tee-time reserveringen
- Ten behoeve van inschrijving en indelingen van wedstrijden  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Lidmaatschapovereenkomst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosendaelsche Golfclub de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum; Naam gezinsleden; NGF lidmaatschapnummer;  

Uw persoonsgegevens worden door Rosendaelsche Golfclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- Zolang u houder bent van een participatiebewijs
- Ten behoeve van historische doeleinden. 

Geheimhouding binnen lidmaatschap 

Als lid van de Rosendaelsche Golfclub beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere leden en bijzonderheden over de club.
U mag deze gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven. 
Het is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
Na beëindiging van uw lidmaatschap dient u tevens alle persoonsgegevens te vernietigen die u van de Rosendaelsche Club en haar leden hebt.
Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolgen hebben.  


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Rosendaelsche Golfclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contracten.
- Tee-time reserveringen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via e-mail; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosendaelsche Golfclub de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Rosendaelsche Golfclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 


 Verwerking van persoonsgegevens van Klanten/Leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten/leveranciers worden door Rosendaelsche Golfclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Uitvoering geven aan de overeenkomst tussen beide partijen 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Opdracht of contract 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosendaelsche Golfclub de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Rosendaelsche Golfclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren 

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Rosendaelsche Golfclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Als zijnde onderdeel van de onderlinge samenwerking en faciliteren voor de leden 
- Om nieuwsbrieven, uitnodigingen en clubblad van de Rosendaelsche Golfclub toe te zenden 
- Facturatie  

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De sponsorovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosendaelsche Golfclub de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Factuurgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Logo.  

Uw persoonsgegevens worden door Rosendaelsche Golfclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


 Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Rosendaelsche Golfclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rosendaelsche Golfclub de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adresgegevens; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Rosendaelsche Golfclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. .


Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

- Het verzorgen van de ledenadministratie en baanmanagement;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van de salariëring en verzekeringen voor medewerkers;Het verzorgen van de handicapregistratie;
- Het verzorgen van het drukwerk;
- Uitbater voor de horeca en de shop;
- Het team van golfprofessionals.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  De NGF is een uitzondering hierop, aangezien zij eigen verantwoordelijkheid dragen voor de gegevens die zij van ons ontvangen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Rosendaelsche Golfclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Rosendaelsche Golfclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Foto’s, films en geluidsopnames 

Rosendaelsche Golfclub hanteert de volgende regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames: 

- U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, maar er mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te zien/te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. 
- Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn mensen duidelijk in beeld van de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.  

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Statement is alleen van toepassing op de websites van de Rosendaelsche Golfclub. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Golfclub raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Statement van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het Privacy Statement 

Rosendaelsche Golfclub past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacy Statement worden opgenomen. De Golfclub raadt u dan ook aan de Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Rosendaelsche Golfclub er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 

Rosendaelsche Golfclub 
Apeldoornseweg 450 
6816 SN ARNHEM 
secretariaat@rosendaelsche.nl  Inloggen