Lid worden van de Rosendaelsche

Header afbeelding

De Rosendaelsche heeft een actief en gezellig verenigingsleven en is een club van en voor leden.
Zowel beginnende golfers als topgolfers van jong tot oud voelen zich bij ons thuis. Sommigen zien golf als een sociale en recreatieve bezigheid, voor anderen is golf vooral (top)sport.
Op de Rosendaelsche worden veel clubwedstrijden georganiseerd, zowel gezelligheids- als ook qualifying wedstrijden. De vereniging is met een dertigtal teams vertegenwoordigd in de NGF competitie, waarvan een groot aantal op het hoogste niveau.
Alle reden dus om lid te willen worden van deze bijzondere club.
Daartoe is er een procedure, die als volgt is opgesteld:

Het verenigingsjaar:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Jaarlijks worden er in principe niet meer leden aangenomen dan er plaatsen beschikbaar zijn.

Aanvraag lidmaatschap vanaf 18 jaar:
Het aanvragen van een lidmaatschap is twee keer per jaar mogelijk, nl. per 1 januari en per 1 juli. Een aanvraag moet worden ondersteund door drie leden van de Rosendaelsche Golfclub, die tenminste drie jaar onafgebroken stemgerechtigd lid zijn. Leden mogen maximaal twee aanvragen per aanname ronde ondersteunen, inclusief eventuele ondersteuning van een aspirant-jeugdlid. De aanvraag dient uiterlijk 30 april resp. 30 september, vergezeld van drie ingevulde formulieren van de ondersteuners, online ingeleverd te worden.
Uw pasfoto graag inleveren per email ([email protected])

Klik hier voor het lidmaatschapsformulier.
Klik hier voor het ondersteunersformulier.

Alle aanvragen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Nieuwe Leden (ACNL), die, op basis van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde criteria, een voordracht doet aan het bestuur. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen ontvangen kandidaat-leden uiterlijk 30 juni resp. 31 oktober schriftelijk bericht of de aanvraag voor het lidmaatschap al dan niet is gehonoreerd. Over de beraadslagingen van de ACNL en de gemaakte keuzes in het door haar uitgebrachte advies kan niet door de Rosendaelsche Golfclub worden gecorrespondeerd.

In alle gevallen zal het criterium voor lidmaatschap bij de RG gelden dat men "Rosendaeler" wordt:
* Rosendaelsche Golfclub wordt homecourse van het nieuwe lid
* het nieuwe lid is voornemens actief te gaan deelnemen aan het clubleven en kan dit aannemelijk maken

Jaarbijdrage:
De basis jaarbijdrage voor een lid van 28 jaar of ouder bedraagt in 2022: €1.475,-, exclusief bartegoed, lockerverhuur, lustrumbijdrage etc.
Het entreegeld voor een lid van 28 jaar of ouder bedraagt 150% van de jaarbijdrage, hetgeen over 3 termijnen gespreid betaald kan worden. Bij betaling ineens bedraagt het entreegeld 140% van de jaarbijdrage.

Expatlidmaatschap:
Regelmatig blijkt dat leden in het kader van hun werk (of dat van hun partner) voor een bepaalde periode vertrekken naar het buitenland. Omdat zij dan weinig in Nederland zijn, zeggen zij meestal hun lidmaatschap op. Het bestuur hanteert in deze gevallen een speciaal tarief, het "expatlidmaatschap". Voor dit lidmaatschap geldt een aantal spelregels. Deze kunt u hier downloaden.

Sociëteitslidmaatschap:
Voormalige gewone leden kunnen opteren voor het Sociëteitslidmaatschap. Sociëteitsleden kunnen deelnemen aan de activiteiten in het clubhuis. Zij zijn niet gerechtigd om te spelen op de baan van de vereniging maar mogen wel gebruik maken van de oefenfaciliteiten.

Aanvraag jeugdlidmaatschap:
Het aanvragen van een jeugd-lidmaatschap is twee keer per jaar schriftelijk mogelijk via het aanvraagformulier, nl. per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag dient uiterlijk 30 april resp. 30 september door het secretariaat te zijn ontvangen. Elk nieuw aangemeld jeugdlid tot 18 jaar is het eerste jaar aspirant lid. Een aspirant lidmaatschap wordt na een jaar automatisch omgezet in een jongste / jonglidmaatschap als blijkt dat er voldoende animo en/of affiniteit is voor de golfsport en de vereniging.
Voor alle aanmeldingen geldt dat een ondersteuning voor en door een jeugdlid een pré is.
Aanvragen van kandidaatsleden waarvan (groot)ouders geen lid zijn van de Rosendaelsche Golfclub, zullen in behandeling worden genomen door de Advies Commissie Nieuwe Leden (ACNL). 
In principe worden alle aangemelde jeugdleden uitgenodigd voor een motivatie gesprek. 
Klik hier voor het aanvraagformulier voor het jeugdlidmaatschap.

Jaarbijdrage 2022 voor kinderen waarvan (groot)ouders lid zijn:
0 t/m 17 jaar: € 175,00 per jaar
18 t/m 27 jaar: € 275,00 per jaar

Anders bedraagt de contributie voor 2022:
0 t/m17 jaar: € 325,00 per jaar
18  t/m 27 jaar: € 475,00 per jaar

Opzegtermijn lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap of wijziging lidmaatschap dient voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar te geschieden.

Heeft u nog vragen over bovenstaand of andere zaken, neem dan contact op met het secretariaat: 026 442 14 38.


Inloggen